Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Csendes Consulting Zrt.  weboldalait, elfogadja az alábbi feltételeket.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (székhely: 9082 Nyúl, Szabadság utca 43. cégjegyzékszám: 08-10-001925; adószám: 26143790-2-08.; a továbbiakban Csendes Consulting Zrt. , „üzemeltető”).

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Csendes Consulting Zrt. -hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
telefonszám: +36 1 272 7878

levelezési cím: Csendes Consulting Zrt.  1027 Budapest, Kapás utca 6-12. B épület IV. emelet.

  1. A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Csendes Consulting Zrt.  portáljain található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a Csendes Consulting Zrt.  szellemi tulajdonát képezik.

A Csendes Consulting Zrt. weboldalain található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Csendes Consulting Zrt. a weboldalak bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

A Csendes Consulting Zrt. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapokon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalakon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Csendes Consulting Zrt. weboldalakkal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A weboldalakon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldalak bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Csendes Consulting Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A Csendes Consulting Zrt. által működtetett portálok tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Csendes Consulting Zrt.  előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Csendes Consulting Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

  1. Water flossing is a way to clean between and around your teeth. A water flosser is a handheld device that sprays streams of water in steady pulses.

A Csendes Consulting Zrt. által üzemeltetett weboldalak látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Csendes Consulting Zrt. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Csendes Consulting Zrt. tanácsadási és egyéb szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Csendes Consulting Zrt.  fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Csendes Consulting Zrt. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Csendes Consulting Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldalak létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalakról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Csendes Consulting Zrt.  megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldalak biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldalak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Csendes Consulting Zrt. a weboldalak használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldalak látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  1. Kapcsolódó honlapok

A Csendes Consulting Zrt. a weboldalakról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Csendes Consulting Zrt.  tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

  1. Adatvédelem és biztonság

A Csendes Consulting Zrt. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Csendes Consulting Zrt.  az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Csendes Consulting Zrt. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

  1. Egyebek

A Csendes Consulting Zrt. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.
Budapest, 2016. augusztus 1.

Csendes Consulting Zrt.